Open Forum 2005 - “Gezondheidsuitdagingen voor de toekomst”
Brussel, 7-8 november 2005


Het Gezondheidsforum van de EU treedt op als informatie- en consultatieorgaan dat ervoor moet zorgen dat het publiek duidelijk wordt ingelicht over de doelstellingen op het gebied van de gezondheidsstrategie van de Gemeenschap en dat rekening wordt gehouden met de verlangens van de burgers. Het is aldus een gelegenheid voor representatieve organisaties om bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het gezondheidsbeleid van de Gemeenschap en de bepaling van prioritaire actiepunten voor deze laatste.
Het programma bestond uit (3) parallelle zittingen.
1. Ontwikkeling van de gezondheidsstrategie van de EU
Sprekers van de Europese Commissie, het Parlement en de Lidstaten gaven hun visie over wat de rol van de EU moet zijn op gezondheidsgebied. Alhoewel de meeste Europese landen voor gelijke uitdagingen staan op gezondheidsgebied, bijv. de demografische veranderingen, werd een duidelijk en praktisch voorbeeld gegeven van hoe de EU en de nationale autoriteiten moeten samenwerken om de gezondheid van de bevolking te beschermen, door de groeiende dreiging van een griepepidemie.
2. Farmaceutische producten en medische technologie
De openbare gezondheid en de veiligheid van de patiënten zijn twee sleutelaspecten in de manier waarop deze producten worden gereglementeerd en aangewend. Competitiviteit en innovatie zijn andere belangrijke elementen. Tijdens een eerste zitting gaf EUCOMED (lid van Health First) een ruim overzicht van de “Nieuwe Benadering” die met betrekking tot de reglementering van medische toestellen en technologie wordt uitgewerkt.
3. Gezondheidsdiensten
Het feit dat gezondheidsdiensten en sociale diensten mee zijn inbegrepen in de ontwerprichtlijn met betrekking tot diensten in de interne markt, heeft zoals bekend heel wat beroering gewekt in de gemeenschap van de gezondheidsdiensten. Terwijl de meeste betrokken partijen om meer duidelijkheid vragen hieromtrent, roepen anderen op tot een algehele verwijdering van ‘gezondheid’ uit de ontwerprichtlijn.
(Eurofedop besteedde aandacht aan dit onderwerp tijdens een conferentie op 12 en 13/09/2005 en kwam tot de volgende conclusies, zie http://www.eurofedop.org/agenda/agenda2005/ministries/TCMin2005.html.
Tijdens 3 presentaties van experts werd een overzicht gegeven van de sociale gezondheidsdiensten, de kwaliteit van de gezondheidszorg, de veiligheid van de patiënten en de toegang tot de gezondheidsdiensten, in de context van het ontwerp van wetgeving. Vragen werden gesteld zoals : kan Europa een veilig systeem van gezondheidszorg verzekeren en in welke mate kan een grotere keuze aan gezondheidszorgverleners de gezondheidszorg in Europa verbeteren ?
Bert Van Caelenberg, secretaris-generaal van Eurofedop, nam deel aan het Open Forum 2005 om het standpunt van Eurofedop, dat tijdens de Beroepsraad Gezondheidsdiensten van Eurofedop was uitgewerkt, naar voren te brengen.
Samen met Health First Europe gaf hij op 8 november een persbriefing waarop hij het document “Invest in health care workers = invest in the future of the health care sector” voorstelde.
Conclusie van de zitting met het oog op de Beroepsraad Gezondheidsdiensten van Eurofedop
Het belangrijkste thema tijdens de debatten was : “Moet, kan, zal de EU verdere initiatieven nemen op het gebied van Gezondheidsdiensten en Medische Zorg ?”
De overheersing van NGO’s met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk heeft een grote invloed gehad - zoals vaak - op de besluitvorming. En ook de afwezigheid of de stilte op de banken van de anderen was niet zonder belang.
De Commissie ervan overtuigen dat gezondheidszorgwerkers een onderdeel vormen van de gezondheidszorg is reeds een stap vooruit. De Groep op hoog niveau die in februari zal bijeenkomen, zal niet kunnen voorbijgaan aan de discussie over de “gezondheidszorgwerkers” en de “subsidiariteit”.
Het dossier over het “ontwerp van dienstenrichtlijn” blijft een zaak van groot actueel belang.
Commissaris Mc Greevy sprak over dit onderwerp in het Europees Parlement op 13 juni en verklaarde in te stemmen met veranderingen. 936 amendementen werden intussen ingediend. Tijdens het forum op 7 en 8/11 drong een grote meerderheid erop aan dat de Commissie, bij de verdere uitwerking van de dienstenrichtlijn, het thema van de “Gezondheidszorg” uit het toepassingsveld van de richtlijn zou halen.

Door te onderhandelen voorkwam ACV erger.
Brussel, 18.10.2005

Sociaal conflict in België toont aan dat de vakbonds identiteit en onafhankelijkheid meer dan ooit nodig is.
De Belgische regering wilde verregaande sociale afbraak, het ACV kon dit verhinderen. Het ACV blijft vinden dat de regering de verkeerde prioriteiten legt.
Er is heel wat nationale desinformatie over de ACV houding die van twee kanten komt.
Van zij die beweren dat brugpensioen enkel nog kan vanaf 60 jaar en erger nog van de andere vakbond ABVV (socialisten), het ABVV doet namelijk alsof de voorstellen een bloedbad aanrichten terwijl het in werkelijkheid een schuimbad is.
ABVV en regering zijn partners en steken het ACV een mes in de rug. Nog bozer is het ACV over ABVV praktijken in de bedrijven.
De ACV president Luc Cortebeek zegt de tijd van ‘’rood of geen brood’’ is blijkbaar nog niet voorbij. Josly Piette, secretaris generaal van het ACV had het over vervalste pamfletten voor de werknemers.
De algemene raad van het ACV zal beslissen over de voorstellen van 18.10.2005.
Zij die verder pleiten voor een eenheidsvakbond blijven best waakzaam; nu ze nog kunnen.

Zie ook op de websites www.csc-en-ligne.be en www.acv-online.be

EZA Seminarie
Erlbach, 07.-09.10.2005

“Fit für den europäischen Arbeitsmarkt” - Perspektiven für junge Arbeitnehmer“ was het thema van een EZA Seminarie op 07.-09.10.2005.
Deelnemers uit het Europa van de vijfentwintig kwamen debateren in het Pools, Tsjechisch, Duits en Fran in het Seminarie Centrum van EZA te Erlbach, Sachsen.
EUCDA vice-voorzitter, R. Hesse, zorgde voor de doorvoering van het project. De secretaris-generaal van Eurofedop, Bert Van Caelenberg gaf de toespraak “Life long learning & conditions for quality”. De huidige en toekomstige Europese initiatieven i.v.m. vorming waren onderwerp van debat. Het project kaderde in en vormingsproject over opleidingen in Europa van EZA.

58ste DPI/NGO-Conferentie van de Verenigde Naties
New York, 1-9 september 2005

De afgevaardigde van INFEDOP was H. Feiner.
De 58ste Jaarlijkse Conferentie van de VN-Afdeling voor Openbare Informatie had als motto: “Onze uitdaging: stemmen voor vrede, partnerschap en vernieuwing”. De prioritaire thema’s gingen van de “ontwikkelingsdoelstellingen van het millennium” van de Verenigde Naties, die de VN-lidstaten in 2000 hadden goedgekeurd en die tegen 2015 de armoede in de wereld moeten halveren, via wereldwijde veiligheid tot de hervorming van de VN.
Omdat parallel met de DPI/NGO-Conferentie ook de voorzitters van de nationale parlementen en de voorbereidende groep voor de VN-Wereldtop van 14 tot 16 september 2005 vergaderden, kon door de wederzijdse informatiestromen de mislukking van een duurzame hervorming van de VN door het veto van de VS rechtstreeks gevolgd worden.

.
Naast andere prominenten voerden het woord: Jean Ping, voorzitter van de 59ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN; Jan Eliasson, verkozen voorzitter van de 60ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN; Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties; Juan Somavia, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie; Shirin Ebadi, de Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede 2004; en de respectieve voorzitters van de nationale parlementen van Frankrijk en China, Jean-Louis Debre en Liu Mingzu.
Naast de prioritaire thema’s is de Conferentie vooral ook een ideale gelegenheid om voor het belang van de overheidsdiensten te lobbyen en voor Infedop netwerken uit te bouwen.

eGovernment Policy Stakeholder Meeting “eGovernment na 2005”
Brussel, 21 september 2005


De bedoeling van de Commissie was om tijdens deze bijeenkomst te luisteren naar ideeën en voorstellen met betrekking tot het beleid dat de EU op het gebied van eGovernment zou moeten volgen tot 2010. De dag bestond uit vier opeenvolgende zittingen gericht op het onderzoek van de thema’s “Efficiënt en Doelgericht eGovernment”, “Inclusive eGovernment”, “High impact-diensten voor bedrijven en burgers” en “Key enablers”.
Aanwezig voor Eurofedop was de secretaris-generaal, Bert Van Caelenberg. Hij vroeg speciale aandacht voor de menselijke en sociale aspecten en wees bovendien op het gevaar van een nieuwe/verdere dualisering van onze samenleving. De kloof tussen weten en niet weten, tussen hebben en niet hebben. Niet alleen op nationaal vlak maar ook tussen de verschillende landen zijn er nog steeds te grote verschillen en in deze context moet vooral meer aandacht worden geschonken aan de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Inderdaad, de e-ketting kan enkel zo sterk zijn als de zwakste schakel.


Voor bedrijven als CISCO zal het er nu op aankomen om met minder meer te doen. Sommige willen af van de naam e-government en spreken van een connected government en de e-civil servant.
Vanaf 1 oktober is er een online consultatie waar ook onze nationale vakbonden zich kunnen op aanmelden.
Op 24-25.11.2005 is er een Ministerconferentie in Manchester met als thema “Transforming Public Services”. Eurofedop heeft voor deze conferentie aan de Commissie een “Paper” overgemaakt.
Begin april 2006 komt een actieplan uit dat in wetgeving zal omgezet worden tegen november 2006.
Aan ons de taak om naast de bestaande positie, die wij de Commissie lieten toekomen, actief via onze leden deel te nemen aan de online consultatie.
Het onderwerp zal voor verdere follow-ups begin 2006 aan de agenda komen van het Uitvoerend Bestuur van Eurofedop.

Meer weten:

http://europa.eu.int/egovernment_research

AIM-Congres
Praag, 23 september 2005
Gezondheidsverzekeraars: from payer to player?


Onder deze titel werd in Praag het congres van AIM gehouden. Met deze organisatie heeft Eurofedop sedert vele jaren kontakten in de Europese werkgroep gezondheidssector. Zo werd samengewerkt in verband met de analyse en de standpunten over de dienstenrichtlijn COM(2004)2 (Bolkestein).Demografische veroudering, medische technologische ontwikkelingen, net als de veranderende vooruitzichten van de “gezondheidsconsument” roepen op tot financiële steun voor onze universele gezondheidssystemen. Dit onderwerp roept veel vragen op als ‘Is gelijke toegang tot gezondheidszorg nog steeds een optie voor toekomstige gezondheidspolitiek?’ en ‘Wat voor gereedschap hebben gezondheidsverzekeraars nodig om de kwaliteit te verzekeren en de kosten te behouden?’ Deze vragen en nog vele andere kwamen aan bod tijdens de conferentie.
Bij het aantal groetwoorden was er een toespraak van Milon CABRNOCH, lid van het Europees Parlement. Hij had veel vragen bij de Europese mobiliteit van patiënten. Hij vreesde dat de huidige regeling, zonder bijsturing, zal uitdraaien op een ineenstorting van het systeem. Verder kwamen elementen aan bod zoals veroudering van de bevolking; nieuwe technologieën; stijgende verwachtingen van de patiënten; mobiliteit van de burgers in Europa. Een agenda die actueel is en het ook nog een tijdje zal blijven.
De term solidariteit die naar gelang het land en het continent anders ingevuld kan worden, heeft dwingend nood aan herdefiniëring. Of alle patiënten alle zorgen zullen blijven ontvangen is wel de vraag. Opmerkelijk is wel dat studies uitwijzen dat het ganse verouderingsproces één procent van het BNP méér zal kosten. Maar dat anderzijds het BNP met twee procent per jaar zal stijgen, door toepassingen van nieuwe technologie en medisch materiaal. Sommige van deze materialen zijn meer dan hun gewicht in goud waard.

Moeten mutualisten meer aandacht geven aan de eerste-lijnszorg (huisdokters) of meer preventie?
De gezondheidssector blijft een arbeidsintensieve sector, het personeel dient bij het beleid te worden betrokken. De mobiliteit in Europa is echter onmogelijk als er geen minimale verzekering zal zijn. Men opteerde duidelijk niet voor het USA model, waar er een directe binding is via de verzekering van de werkgever. Dit dwingt mensen in bepaalde bedrijven te blijven werken.
Verder werd via het debat dieper ingegaan op onder andere de regels in UK en Duitsland. Uitschieter was Nederland, met zijn nieuw systeem van privé-verzekeringen. Alhoewel het goed klonk, bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten op 6 maanden, was er nogal wat scepsis in verband met de vrije keuze van verzorgstelsel en de kleine lettertjes van de contracten.
Het was een actief congres waar gezocht werd naar antwoorden of vragen werden gesteld die ook ons als zorgverstrekkers bij de overheidsdienst bezighouden. Hoe kan je kwaliteit meten en hoe ga je dat definiëren ? In hoeverre moet er rekening gehouden worden met de vraag van de burger. Wat is in het licht van de medische ontwikkeling het meest performante systeem van solidariteit.
Ik onthoud dat de bijkomende kost door de demografie nog best zal meevallen.
Onder voorwaarde dat we bekwaam zijn de nieuwe technologieën te beheren. Als we niet beschikken over politici die oog hebben voor solidariteit, in plaats van zich te laten voor de kar spannen van bepaalde groepen, zullen de Europese mutualiteiten nog harde acties moeten ondernemen.
AIM
De ‘Association Internationale de la Mutualité’ (AIM) is een groep van organisaties van autonome gezondheidsverzekering en sociale bescherming die opereren volgens de principes van solidariteit en non-profit-oriëntatie. Momenteel bestaat AIM uit 45 nationale federaties die 32 landen vertegenwoordigen. Zij zorgen voor sociale dekking tegen ziekten en andere risico’s voor meer dan 155 miljoen mensen, door directe participatie in het management van verplichte gezondheidsverzekeringen of door het geven van aanvullende, alternatieve of andere plaatsvervangende dekking.
Doelstellingen en waarden van AIM
Het doel van AIM is het verdedigen en het promoten, op internationaal niveau, van de sociale waarden en basisprincipes die gedeeld worden door hun leden. Vier essentiële elementen vormen de sleutel van het mutualistisch concept:
- Gezondheid en welzijn van de mens
- Solidariteit
- Zelfstandig beheer
- Non-profit-oriëntatie

Eurofedop was aanwezig op de WEU Assemblee in Parijs
Zomersessie van 13 juni tot 15 juni 2005

Politiek Europa is aan het zwalpen na het “neen” van Frankrijk en Nederland op de “conventietekst”.
Gezien de Assemblee van de WEU de enige interparlementaire assemblee is die zich bezig houdt met de problematiek van Veiligheid en Defensie in Europa is eens te meer gebleken dat deze Europese instelling iedere gelegenheid te baat neemt om voor zich een plaats op te eisen op het Europese platform.
De Beroepsraad Defensie bij Eurofedop, die reeds meer dan 10 jaar als waarnemer deze Europese instelling volgt, heeft voor de eerste maal meegemaakt dat er in een officieel rapport eindelijk gepraat wordt over het “defensie – personeel”.
In het rapport over de “in werkingstelling van een Europese veiligheid – strategie” heeft de Duitse volksvertegenwoordiger Gerd Höfer volgende stelling aangehaald:
“ gezien er meer militairen van lidstaten betrokken zijn in multinationale eenheden in het kader van tactische groepen of multinationale hoofdkwartieren geeft de verscheidenheid van nationale statuten die hun rechten en plichten regelen problemen wat kan leiden tot rechtsconflicten en tot spanningen binnen die eenheden”.
Deze stelling wordt reeds jaren door de Beroepsraad Defensie vooruitgeschoven en wordt nu erkend door dit rapport.
De nodige contacten werden in Parijs gelegd met de rapporteur van dit document en andere volksvertegenwoordigers uit verscheidene landen om hierop verder te gaan.
Tevens was Eurofedop aanwezig op de viering van 50 jaar WEU in Straatsburg.
Heel wat prominenten waren aanwezig waaronder de Secretaris – Generaal van de Nato de heer De Hoop Scheffer.
Grote afwezige was de Secretaris – Generaal van de WEU de heer Solana !!!

Werknemers van het Openbaar Ambt in Portugal in staking op 15 juli 2005

Alle werknemers, met inbegrip van de kaders, gaan in staking om uiting te geven aan hun ongenoegen ten gevolge van het beleid dat de socialistische regering aan de macht wil voeren.
Inderdaad, de Europese Unie bepaalt dat het begrotingstekort niet de 3 % van het BBP mag overschrijden en om aan deze eis te voldoen wil de eerste minister ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden.
Dit zou gebeuren zonder onderhandelingen te voeren en dit is wat de werknemers niet kunnen aanvaarden.
Trouwens, de werknemers protesteren eveneens tegen het feit dat de voorgenomen maatregelen alle aspecten van het werk zouden betreffen - salarissen, pensioenen, ziekteverzekering, loopbanen.
Tot slot verwijten zij de regering duidelijk en vrijwel exclusief de werknemers van het Openbaar Ambt als slachtoffer te willen gebruiken om de openbare uitgaven te doen dalen en geen andere alternatieven in overweging te willen nemen om het deficit te verkleinen en zich aan de regels van de Europese Unie aan te passen.

Raad van Europa
Eurofedop was aanwezig op de 12de sessie van het Congres van Lokale en Regionale Besturen
Straatsburg, 31 mei tot 02 juni 2005

Naast de traditionele thema’s werd het Congres beheerst door de evaluatie van “de Top van Warschau” en werd er nogal wat aandacht besteed aan de 20ste verjaardag van het Europees Charter voor locale autonomie.
De evaluatie over de Top was bij momenten misschien iets te euforisch maar werd hoe dan ook door iedereen gezien als een zeer positief resultaat.
Uiteraard zijn er daar veel initiatieven genomen maar het grote werk en de uitdagingen moeten nu aangepakt worden.
De komende maanden zullen uitwijzen of het Congres dat in goede banen zal leiden.
Bij de 20ste verjaardag van het Europees Charter voor locale autonomie is het verheugend vast te stellen dat actueel reeds 41 van de 46 lidstaten van het Congres dat Charter hebben geratificeerd..
Verheugend is eveneens dat er een systeem van opvolging bestaat en functioneert dat het respecteren van de aangegane verplichtingen via het Charter onderzoekt in samenwerking met de Raad van Ministers en de parlementaire Assemblee.

Raad van Europa Parlementaire Assemblee
Sessie van 20 juni tot 24 juni 2005

De Assemblee verwacht heel veel van het rapport dat de heer Juncker, eerste minister van Luxemburg, in persoonlijke naam moet opmaken en dat als doelstelling heeft de complementariteit tussen de Europese Unie en de Raad van Europa in kaart te brengen.
Eurofedop was vooral aanwezig op de vergaderingen van het Liaison – Comité bij de Conferentie van OING.
Ook daar was de evaluatie over de “Top van Warschau” zeer goed.
Dat de voorzitter van deze Conferentie het woord heeft genomen zoals de 46 Staats – en Regeringsleiders is een bevestiging van het aanvaarden van de NGO wereld bij de Raad van Europa.
Het logische gevolg is nu dat deze NGO wereld zich verantwoordelijk zal moeten opstellen en inhoudelijk degelijke rapporten zal moeten afleveren.
Om dat op een professionele manier te kunnen invullen zal de werkwijze onder meer van het Liaison Comité grondig moeten wijzigen.
Tevens wordt de prioritaire uitdaging het rapport dat de Conferentie zal overmaken aan de heer Juncker als haar bijdrage aan zijn rapport.
Eurofedop zal daar mee aan werken.

SEMINARIE EUROFEDOP - EZA
Tallinn (Estland), 30-31 mei 2005

SOCIALE GARANTIES en RECHTEN voor het OVERHEIDSPERSONEEL

Op 30-31/05/2005 organiseerde EUROFEDOP samen met CIVITAS (organisatie voor opleiding en advies) en EZA een vergadering voor werknemers en werkgevers van de openbare administratie en lokale overheden, in Tallinn, Estland.

Sprekerspanel


De problemen van de werknemers in openbare dienst in Estland werden besproken met Tunne Kelam, Europees Parlementslid, en verscheidene vertegenwoordigers van het Nationale Parlement.
Nadat praktische voorbeelden werden gegeven van de situatie in Finland, Nederland (A. Lohman-CNV Publieke Zaak) en Denemarken (Rolf Weber-KF), gaven experts uit verschillende terreinen hun mening over o.m. telewerk als innovatieve oplossing, het wettelijke model, het imago van de overheidswerknemer in de media, corruptie.
Onderwerpen als : welke soort vakbondsbeweging is nodig in Estland ? welke regelingen moeten worden omgezet in een nieuwe wetgeving voor werknemers in de openbare dienst ? en wat zijn de nieuwe uitdagingen voor werknemers in de openbare dienst in Europa ? werden besproken in workshops.
Een standpunt werd ingenomen over een zo efficiënt mogelijk beleid op het gebied van de human resources, de kwaliteit van het werk, de prioriteiten op het vlak van de sociale dialoog en de nieuwe lidstaten. Vele deelnemers woonden de vergadering bij, zo ook meerdere leden van de pers, die te woord werden gestaan door Anna Taklaya en Bert Van Caelenberg.

 

 

Sprekerspanel

CIVITAS groepsfoto