Beroepsraad Gezondheidsdiensten
Richtlijn betreffende de arbeidstijd, 10 jaar later

Gedurende meer dan een decennium is Eurofedop, via haar beroepsraad Gezondheidsdiensten en haar veelvuldige contacten met Europese parlementsleden, zeer actief geweest op het gebied van het thema van de arbeidstijd. De arbeidstijd is immers een cruciaal onderwerp voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, de kwaliteit van de geleverde dienst en de combinatie van het arbeids- en het gezinsleven.
Kort nadat de richtlijn in 1993 was aangenomen en in de nationale wetgevingen zou worden omgezet, was het reeds duidelijk dat de mogelijkheid om uitzondering te maken op de richtlijn (mogelijkheid tot “opt-out”) de regel zou worden. Vooral met betrekking tot artsen in opleiding (zie richtlijn 2000/34/EG) en andere werknemers in de gezondheidsdiensten, wordt de beperking van de werkweek tot maximaal 48 uur (zoals bepaald in de richtlijn van 1993) niet toegepast. Natuurlijk, dit heeft ook te maken met meer algemene problemen van financiering, management en human resources.
Met haar onlangs uitgebrachte, lang verwachte Mededeling COM(2003)843 over de herziening van de richtlijn betreffende de arbeidstijd biedt de Commissie geen oplossingen voor de vragen die naar aanleiding van de zaken SIMAP en Jaeger waren gerezen en beperkt zich tot een opsomming van de problemen. Eurofedop is echter van oordeel dat ontegensprekelijk een onderzoek op nationaal en communautair vlak noodzakelijk is om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de vragen die bij bovengenoemde zaken zijn gerezen.
Het verslag en de resolutie van het Europees Parlement die op 29 januari 2004 werden aangenomen, zijn dan een stuk hoopgevender. De resolutie wijst immers op het belang van de ruimere aspecten die bij deze problemen betrokken zijn, zoals de kwaliteit van de dienstverlening en de financiering in de gezondheidssector. Bovendien dringt zij erop aan “dat de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en het combineren van gezins- en beroepsleven niet ondergeschikt worden gemaakt aan overwegingen van economische aard”.

Nog belangrijker is het feit dat de Europese Parlementsleden als basisreden voor een herziening van de richtlijn met betrekking tot de arbeidstijd erop wijzen dat het gebruik van de opt-out “volstrekt indruist tegen de bedoeling van de richtlijn en daarom ongewenst en ongepast is”.
Eurofedop is van mening dat een herziening, steunend op feiten en cijfers, onontbeerlijk is om de kwaliteit en veiligheid en gezondheid in de gezondheidsdiensten te verzekeren. Een structurele oplossing, die in nauwe samenwerking tussen de sociale partners werd uitgewerkt, is vooral als signaal naar de nieuwe lidstaten een noodzaak.

More info on working time:
Decisionmaking process
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_print.cfm?CL=en&DosID=187971#top
COM (2003)843
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2003/com2003_0843nl01.pdf
European Parliament
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=1&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2004-0026+0+DOC+XML+V0//NL

 

In memoriam Igor Lensky

 

Aan de leden van Uitvoerend Bestuur
Aan alle organisaties
Deze morgen hebben wij met ontsteltenis kennis genomen van het onverwachte en plotseling overlijden van onze goede vriend en collega Igor Lensky, gewezen Voorzitter van Sloves en Vice voorzitter van Eurofedop.
Bekommerd om het welzijn van SLOVES en haar leden, heeft Igor gedurende meer dan 10 jaar, het beste van zichzelf gegeven, waarbij hij, als wereldburger, zijn syndicale bekommernis tot ver over de grenzen liet gelden
In zijn hoedanigheid van Vice-voorzitter van Eurofedop hebben wij in de vele Beroepsraden, seminaries en andere evenementen herhaaldelijk mogen profiteren van zijn kennis en ervaring. Hij was voor ons niet alleen heel sympathiek, maar ook een heel correcte collega. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat, mede door Igor, Eurofedop een krachtige opererend Europese federaties geworden is, met een voortdurende bekommernis voor de collega’s uit Centraal en Oost Europa.

JUDr. Igor Lensk_
viceprezident KOZ SR
Predseda SLOVES
Overleden te Bratislava op 4 februari 2004 op 48 jarige leeftijd
De crematie zal plaats vinden in Bratislava op 11 februari 2004 om 13.00
Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de bedroefde familie en vrienden
Rouwadres: Sloves; Vajnorská, 1; SK-81570 Bratislava; Email:sloves@sloves.sk

Beroepsraad Post en Telecom
Berlijn, 05—XII—2003

Uitbreiding Europa vraagt om extra aandacht door Eurofedop

De in 2004 te verwachten uitbreiding van de Europese Unie vraagt om extra aandacht door Eurofedop. Zo is vastgesteld op het congres van de Beroepsraad Post en Telecom op vrijdag 5 december in Berlijn.
Er is uitgebreid gediscussieerd over de gevolgen die de uitbreiding voor de aan te sluiten landen met zich meebrengt. De bij Eurofedop aangesloten vakbonden uit de uitbreidingslanden vrezen grootscheepse reorganisaties en verlies aan arbeidsplaatsen. Ook in de Telecom en Post sector zullen veranderingen niet uitblijven. Concurrentie tussen bedrijven zal toenemen. Ook zullen verschillende bedrijven door andere bedrijven worden overgenomen. Met name in de Telecomsector is dat al het geval. Daarbij wordt niet altijd rekening gehouden met de belangen van de betrokken werknemers. De vakbonden worden hierbij vaak buiten spel gezet of niet serieus genomen. Verschillende vakbonden moeten door middel van acties en stakingen hun gerechtvaardige positie bij de bedrijfsleiding afdwingen.De Beroepsraad Post en Telecom vindt dat de toetreding van de verschillende landen ook moet betekenen dat de Europese Commissie er op toeziet dat in die landen goede sociale arbeidsverhoudingen tot stand worden gebracht. Op basis van argumenten moeten werkgevers en vakbonden met elkaar overleggen over een goed sociaal beleid. Vanuit de Beroepsraad Post en Telecom worden de collega’s vakbonden met raad en daad ondersteund opdat een goede sociale dialoog tot stand komt.
Eurofedop roept de werkgeversorganisaties ETNO (Telecom) en POSTEUROP (Post) op om ook bij de collega’s bedrijven in de aan te sluiten landen voor goede sociale verhoudingen zorg te dragen. Daarnaast roept Eurofedop de Europese Commissie op om door middel van financiële hulp de ontwikkeling van goede arbeidsverhoudingen te ondersteunen zodat deze landen en de bedrijven snel op gelijkwaardig niveau gaan opereren zoals dat in vele andere Europese landen het geval is.
De Beroepsraad Post en Telecom zal in haar besprekingen met ETNO, POSTEUROP en de Europese Commissie waakzaam blijven dat de collega’s vakbonden op volwaardige wijze hun inbreng in de diverse discussies en besprekingen kunnen doen opdat zij snel deel uitmaken van één Europese Gemeenschap.
Sociale verantwoordelijkheid
Eurofedop is een groot voorstander van het introduceren van vormen van bemiddeling om conflicten op de werkvloer op te lossen. Daartoe zouden goed opgeleide kaderleden in de bedrijven aangesteld moeten worden om tussen manager en werknemer te bemiddelen. Ook is het noodzakelijk om met de bedrijfsleiding te praten over haar sociale verantwoordelijkheid naar werknemers, burgers en samenleving. Eurofedop heeft daartoe een kader opgesteld.

Belangrijkste thema’s van sociale dialoog 2004
09-11.01.2004
Krakau (Polen)

Van 9 tot 11 januari 2004 vond in Krakau, Polen, het EZA-startseminarie plaats voor het nieuwe werkjaar 2004. Vertegenwoordigers vanuit zowat zestig vormingscentra in Europa en waarnemers van EZA discussieerden drie dagen lang over de recente ontwikkelingen op het gebied van de sociale dialoog in Europa. Ook werd het nieuwe werkprogramma van EZA voor 2004 voorgesteld.


Het centrale thema van het vormingsprogramma “Europese sociale dialoog” zal in de komende jaren de uitbreiding van de Europese Unie zijn met het toetreden van de Midden en Oost Europese staten.
In de toekomst zal ook de ontwikkeling van de arbeidsmarkt een belangrijk thema van het vormingsprogramma “Europese sociale dialoog” zijn. Het probleem hoe de sociaal benadeelde groepen (jonge en oude mensen, vrouwen, gehandicapten, immigranten) in de arbeidsmarkt kunnen worden geïntegreerd, staat in het middelpunt van het dagelijkse werk van veel aangesloten centra.
Als antwoord hierop kan zowel de sociaaleconomie als ook de door de Europese Commissie vastgestelde programma’s over levenslang leren en opleiding in de nieuwe media, in het kader van de beroepsopleiding bekeken worden.
EZA en zijn aangesloten centra verbindt de bekentenis tot de christelijke sociaalleer. Deze werd in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld als antwoord op de industrialisering en de hiermee verbonden achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden. De seminars van EZA en zijn aangesloten centra behandelen daarom de bovengenoemde probleemstellingen van de Europese sociale dialoog vanuit christelijk-sociale perspectieven.

Eurofedop heeft met zijn seminarie in Athene (03-05.04.2003) deelgenomen aan het project “Partners in Developing Quality”.


De presentatie van het seminarie en de methodologie werd gebracht door Bert Van Caelenberg, secretaris-generaal Eurofedop.
Er werd ingegaan op het programma en deelnemers, basisdocument, methodes, logistieke en organisatorische aspecten, effecten en publiciteit, tevens werd de CD-ROM over dit seminarie voorgesteld.
Het was een eer voor Eurofedop en haar voorzitter Fritz Neugebauer om dit project als modelproject te mogen voorstellen aan de meer dan 60 vormingscentra uit gans Europa.