IV SOZPT Congres
13-14—XI—2003, Bratislava, Slowakije

Vier jaar na het III Congres kwamen de afgevaardigden uit de Post en Telecom Sector samen om zich over hun actieprogramma uit te spreken.
Jan Martinovic werd opnieuw gekozen. Hij stond voor de moeilijke opgave om de belangen van zowel Post als Telecom te verdedigen. De liberalisering, de privatisering heeft de cohesie op vakbondsgebied voor uitdagingen gezet.
De druk i.v.m. toetreding EU op 01.05.2004 en de hervormingen voorbereid door Deutsche Telecom spelen een belangrijke rol in Slowakije.
De regerings- en werkgeversdelegaties gaven weinig hoopvolle boodschappen door aan het publiek. De voorzitter van de Beroepsraad Post en Telecom, Manfred Wiedner, en collega Jadranko Vehar (RSRHPT, Kroatië) spraken hun solidariteit met SOZPT uit.

Als secretaris-generaal van Eurofedop benadrukte Bert Van Caelenberg in zijn toespraak de noodzaak aan vorming ook in vakbondsmaterie. Het tekenen van het Acquis Communautaire en daarin het sociaal protocol kan geen eindpunt zijn voor de regering.
Bert Van Caelenberg besloot zijn toespraak met “Europa zal sociaal zijn of niet zijn”


Bijeenkomst van militanten van het CCOD te Gent
16—XI—2003, Gent, België

Op 16 november jongstleden organiseerde de Belgische vakbond CCOD een militanten bijeenkomst te Gent.

Eén van de gastsprekers Bert Van Caelenberg, secretaris-generaal bij Eurofedop, had het over het sociale Europa.
Na een analyse van de huidige stand van zaken betreffende de wereldhandel en de globalisering kwam hij tot de volgende feiten:
- globalisering is een feit
- dit mag geen fatalisme zijn
- aanval is de beste verdediging
Hij kwam dan ook tot de volgende conclusie:
Globalisering betekent dat goederen, diensten, kapitaal, technologieën zich over de gehele wereld verspreiden en landen overal ter wereld steeds meer open staan voor elkaar. Globalisering kan tot gevolg hebben dat de welvaart voor iedereen toeneemt, maar kan ook ontwrichtend werken. Het is de taak dit proces door middel van internationale regels in goede banen te leiden. Als bedrijven wereldwijd gaan opereren, moeten ook de regels voor "fair play" wereldwijd worden vastgesteld.
Na deze uiteenzetting volgde een korte toespraak van de algemene voorzitter van de CCOD/CCSP, Lea Vanschoenwinkel. Zij stelde de militant en zijn moeilijke opdracht in het daglicht.


Le proposte per il Pubblico Impiego dell’UGL e dell’EUROFEDOP alla Presidenza Italiana della Ue
17—XI—2003
Rome, Italië

De militantendag, met meer dan 100 deelnemers uit acht sectoren heeft met de Eurofedop verantwoordelijken het debat gevoerd over de actuele Europese openbare sector.
Posities ingenomen door de nationale sectoren van UGL werden getoetst aan de Eurofedop actieprogramma’s van de Beroepsraden.
De debatten werden geleid door Renata Polverini Adjunct Secretaris Generaal UGL. Voor Eurofedop sprak Bert Van Caelenberg in zijn toespraak over de uitdagingen van de uitbreiding. Dit punt, tevens thema van het Italiaanse Voorzittersschap, werd aandachtig opgenomen door On Learco Saporito, staatssecretaris bij het openbaar ambt.
De debatten voorbereid in de voormiddag en op een Europees niveau gebracht door Jean Paul De Vos en Kristien Van der Gucht van de Beroepsraad Ministeries en de Beroepsraad Lokale en Regionale Besturen, gaven de administratie een duidelijk beeld van UGL en Eurofedop doelstellingen.
Deze zitting voorbereid door de internationale van UGL en het Eurofedop secretariaat te Brussel, waren een wezenlijke stap in de Europese sociale dialoog. Dialoog die op 03/12/03 in Rome tijdens de Troïka zal verder gezet worden.


CNV Publieke zaak viert 100ste verjaardag

Op 6 november jongstleden vierde CNV Publieke Zaak haar eeuwfeest met een congres in Delft. Een ander en ook bijzonder jubileum ging daaraan vooraf: de huldiging op 10 oktober van het oudste en tevens 100-jarige lid P van der Ploeg. Precies 100 jaar geleden werd deNederlandschen Christelijken Bond van Personeel in Publieken Dienst (NCBPPN) opgericht in Amsterdam. Namens Eurofedop feliciteerde Secretaris Generaal Bert van Caelenberg de 84.000 ambtenaren, postbodes, verpleegers, verpleegsters, werknemers van nutsbedrijven, etc.
Voor meer informatie: zie www.cnvpubliekezaak.nl

 

Voorzitter Paul Koeslag van CNV Publieke Zaak en het jongste lid Gea Riemersma (17 jaar) uit Groningen feliciteren het oudste lid, de heer P. van der Ploeg in Delft, met zijn honderdste verjaardag (foto Ton Borsboom)

 

Voorzitter Paul Koeslag van CNV Publieke Zaak


Eurofedop Seminarie in Servië-Montenegro
07 en 08 november 2003

In de stad SMEDEREVO, een 50tal km zuidwaarts van Belgrado, hield Eurofedop een tweedaags seminarie over de gevolgen van herstructureringen van overheidsdiensten binnen Europa, over tele-Work problematiek en over de werking van de Raad van Europa, zijn instellingen en actiepunten met speciale aandacht voor de Europese Conventie van de Mensenrechten en het Europees Sociaal Charter.
Deelnemers aan dit seminarie waren syndicale organisaties vanuit Servië-Montenegro die de belangen verdedigden van het justitiepersoneel, de locale sectoren en de Cultuursector.
Er was eveneens een grote belangstelling van de locale Overheid die een delegatie van deelnemers heeft ontvangen op het stadhuis van Smederevo, samen met de voorzitters van de 3 organisaties en de secretaris-generaal van Eurofedop.
De locale media, ondermeer de regionale TV, was op het seminarie aanwezig.
De aanwezige syndicale organisaties van Servië-Montenegro vonden het een zeer geslaagd seminarie en waren vastbesloten de opgestoken kennis zo vlug mogelijk om te zetten in bruikbare werkthema’s binnen hun eigen organisatie. Vooral de problematiek “vorming voor het personeel” en de nodige “middelen “ voor efficiënt werken willen ze heel hoog op hun prioriteitenlijst zetten.
Zowel Eurofedop als de deelnemende organisaties volgen de conclusies van het seminarie verder op en direct resultaat is er voor deze organisaties op de Oost-Europa Conferentie in Wenen (21-22.11.2003), waar zij met een viertal afgevaardigden aan zullen deelnemen.


Persbijeenkomst Eurofedop – EPP
7 Oktober 2003
Europees Parlement (Brussel)


Deze bijeenkomst vond plaats in het Europees Parlement. De aanwezigen waren vooral afkomstig uit de toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Slovenië, Slowakije, Hongarije, Estland, Letland en Polen waren vertegenwoordigd. Eurofedop hecht veel waarde aan contact met afgevaardigden van toekomstige lidstaten. De uitbreiding staat voor de deur, dus het is belangrijk dat deze nieuwe staten goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden binnen Europa. Eurofedop staat open voor vakbondsorganisaties uit deze landen die lid willen worden van een overkoepelende organisatie. Secretaris generaal Bert van Caelenberg gaf een presentatie over de werking van Eurofedop. De aanwezigen waren erg geïnteresseerd en reageerden enthousiast.
Eurofedop is al langer hard bezig om contact te leggen met de toekomstige lidstaten. Onze Secretaris Generaal voert gesprekken met de verantwoordelijke van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van ieder toetredingsland. Tijdens dit gesprek stelt hij de organisatie voor en informeert hij naar de situatie in desbetreffend land. De secretaris generaal reist ook door centraal en oost Europa, bezoekt én organiseert daar conferenties, vergaderingen en presentaties. Op deze manier blijft de organisatie up-to-date. Ook dit treffen in het Parlement zal gevolgd worden door gesprekken en vergaderingen. De aanwezigen zullen ook uitgenodigd worden voor de Eurofedop Infodag op 27 januari 2004. Eurofedop zal op deze dag in “Bibliotheque Solvay” de activiteiten voor 2004 bekend maken. In deze prachtige ruimte ontmoeten wij de EPP medewerkers opnieuw.


3de Europese Sociale Week
Bratislava (Slowakije), 16-19.10.2003


"De inzet van christenen en christelijke organisaties voor de opbouw van de Europese Unie"
De centrale vraag voor de Europese Sociale Week 2003 was: welke rol kunnen christelijk-maatschappelijke organisaties spelen in een seculariserende Europese samenleving? Vanuit die vraagstelling heeft men perspectieven geopend op de mogelijkheden en uitdagingen die zich voor onze organisaties aandienen in het Europa en de Europese Unie van morgen.
Het christelijk engagement is er voor het hele maatschappelijke leven. Naast de belichaming in de klassieke christelijk-sociale organisaties, gaat het er om dit engagement door te trekken naar nieuwe bewegingen rond duurzame ontwikkeling, gerechtigheid, internationale solidariteit, burgerschap, enz.
Dit werd door de deelnemers in drie stappen gedaan:
1. Een analyse van de kenmerken van en trends in de tegenwoordige cultuur en de politieke realiteit van de Europese Unie.
2. Laten zien hoe het christelijk verenigingsleven evolueert. Het christelijk engagement kan op verschillende wijze vorm krijgen, afhankelijk van religieuze, politieke en maatschappelijke omstandigheden. In West-Europa zoeken organisaties en christenen naar vernieuwing; in Midden- en Oost-Europa bouwen veelal christenen initiatieven van de grond op.
3. Het formuleren van nieuwe handelingsperspectieven op basis van deze analyse en deze ervarin- gen en met inzicht in de rol van onze religieuze inspiratie
Met meer dan 100 deelnemers werd na inleidingen van o.a. Ján Figel (Voorzitter van het Comité van Buitenlandse Zaken van de Nationale Raad van de Republiek Slowakije), Jean-Luc Dehaene (Vice-voorzitter van de Europese Conventie, voormalige eerste minister van België), Michel Camdessus (Voorzitter van de "Semaines Sociales" van Frankrijk, voormalige directeur van het IMF), de discussie aangegaan.
Bert Van Caelenberg kwam tussen voor Eurofedop over de sociale aspecten van de Conventie en de meer principiële opstelling van Midden- en Oost-Europa als het gaat om het bewaren van de christelijke identiteit in de sociale bewegingen.
De perfecte organisatie van deze sociale week was in handen van Bruno Machiels (ACW, België) en zijn organisatieteam heeft dan ook de steun gekregen om de bijeenkomst in 2005 voor te bereiden. Eurofedop steunt dit initiatief en wil verder meewerken.
Voor verdere informatie, zie de website van de Europese Sociale Week: http://www.eurosw.org.


16de jaarlijks seminarie van ENTO
Tallinn (Estland), 18-19.IX.2003


Ulrich Bohner, Bert Van Caelenberg
Het 16de jaarlijks seminarie van ENTO vond plaats in Tallinn (Estland) op 18 en 19 september 2003. De titel van het seminarie was : “Instrumenten voor de verbetering van lokale openbare diensten”. Het seminarie was vooral bedoeld als forum voor het voeren van een grondig debat en de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken, in het bijzonder over de drie voornaamste subthema’s :
- strategische planning,
- kwaliteitsbeheer in de openbare diensten,
- gebruikers en dienstverleners : samenwerking of antagonisme ?
Het seminarie kwam tot stand in samenwerking met het Congres van Lokale en Regionale Besturen van Europa en het Centrum voor Programma-Ontwikkeling (EMI-ECO, Estland). Het was bestemd voor de directeurs van vormingscentra, vormingsverantwoordelijken binnen de lokale openbare diensten, beslissingnemers, verkozenen van de lokale en regionale besturen, vormend personeel. De organisatie en de structuur van het seminarie steunden op nieuwe werkmethodes zoals de open ruimte, marketing en het werken via netwerk.
De secretaris-generaal van EUROFEDOP verving op deze zitting de voorzitter van de Beroepsraad Lokale en Regionale Besturen en stelde de resultaten voor van onze seminaries in Fredericia en Athene, evenals onze positie over de “diensten van algemeen belang” COM 2003(270) van de EU.

De stelling dat “vorming” een noodzaak is, maar ook een recht, dat er een evenwicht moet zijn tussen de verwachtingen van het personeel en die van het management en dat “vorming on-line” een middel kan zijn, maar geen doel op zich, werd in de besluiten opgenomen.
Tallinn was dan ook de plaats bij uitstek om de actualiteiten van EUROFEDOP bij Lokale Besturen voor te stellen aan afgevaardigden van Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië Republiek, Turkije, Ukraïne, Rusland, Armenië, Portugal, Spanje, Litouwen en Estland.
Bert Van Caelenberg had ook een gesprek met Ulrich Bohner, Directeur Ecécutif du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe (CPLRE) sedert 01.09.2003, over de werking en de relatie van EUROFEDOP in en met de Raad van Europa.
De documenten en verslagen van deze zitting zijn te bekijken op de website van ENTO. De Beroepsraad Lokale en Regionale Besturen zal gevraagd worden om de resultaten van deze conferentie te beoordelen.
Voor meer informatie:
www.ento.org
www.coe.int/cplre


PURUVANAKESED
Tallinn (Estland), 18-19.IX.2003


Aili Kogerman, Bert Van Caelenberg, Silvia Oja
Tijdens zijn verblijf in Tallinn bracht Bert Van Caelenberg een bezoek aan de hoger genoemde NGO. De NGO “Puruvanakesed” is een vereniging die zich toespitst op de verlening van caritatieve hulp aan ouderen (70 jaar of meer).
Zij helpen mekaar volgens het principe van “de sterkeren helpen de zwakkeren” :
- Vereniging van gepensioneerde leraars van Tallinn.
- Zelfhulpclub van oudere burgers “Liivalai”.
- Unie van ex-gezondheidswerkers van Tartu “Liefdadigheid”.
De organisatie biedt eveneens hulp bij het vinden van thuishulp of thuisverpleging :
- “Nõmme Assistant”.

Deze NGO, die samenwerkt met de ESU (Europese Senioren-Unie) van de EVP (Europese Volkspartij) is bereid om via seminarie-accommodatie en contacten in Estland een brug te bouwen naar echtere integratie van de bevolking met de Europese Unie.
Bert Van Caelenberg feliciteerde hen met het initiatief en drukte de hoop uit om samen te kunnen werken bij het opzetten van vakbondssociale initiatieven.


Europees Parlement
Sociaal en werkgelegenheidsbeleid
Toereikende en betaalbare pensioenen
Verslag over het gezamenlijke verslag van de Commissie en de Raad inzake toereikende en betaalbare pensioenen


Doc.: A5-0259/2003
Het EP is van mening dat alle openbare pensioenregelingen moeten bijdragen aan de strijd tegen de armoede, onder andere door middel van een voldoende hoog en gegarandeerd minimumniveau voor pensioenen. Het EP vindt dat de lidstaten en de kandidaatlanden op hun begrotingen prioriteit moeten geven aan de financiering van de pensioenstelsels.
Het EP dringt er bij de lidstaten op aan om uit hun pensioenvoorzieningen alle vormen van op sekse gebaseerde discriminatie te schrappen. Het EP wijst op het feit dat vrouwen gemiddeld lagere pensioenen krijgen dan mannen. Het EP noemt de ongelijke belonings- en werkgelegenheidssituatie van vrouwen een probleem voor de sociale zekerheid van gescheiden vrouwen.

U vindt dit document op
Doc.: A5-0259/2003: http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/OEIL4.FR213a_en

Doc.: A5-0259/2003: http://wwwdb.europarl.eu.int/oeil/OEIL4.FR213a_frSeminarie SSS
Belgrado, 05-06.09.2003


Eurofedop was aanwezig op het seminarie “Onderwijs-Openbare Dienst” in Servië met als delegatie secretaris-generaal, vice-voorzitter en onze afgevaardigde bij de Raad van Europa.
Tijdens dit seminarie discussieerden 50 afgevaardigden van SSS Servië afdeling Openbare Diensten over de internationale en nationale dimensie van vakbonden en de sociale dialoog in Europa.
De secretaris-generaal sprak bij de plechtige opening en waarschuwde de politiek om geen hervormingen door te voeren zonder overleg te plegen met het personeel. Aansluitend werd een voorstelling gegeven van Infedop- en Eurofedop-structuur.
Dit eerste debat bewees dat een samenwerking in bepaalde sectoren hoogdringend is.
Johan Vermeire gaf een uiteenzetting over de Raad van Europa en het Sociaal Charter. De documenten, ter beschikking gesteld door de PR-dienst van de Raad van Europa in de taal van de deelnemers was een geschikt basisdocument.
Bert Van Caelenberg gaf een overzicht van de sociale dialoog bij de overheid in Europa. Er was uitzonderlijk veel interesse voor de werking van de Beroepsraden. De overheidsvakbonden zoeken naar elementen om een echte vakbondswerking op te starten in samenwerking met de collega’s leden van Eurofedop. Directe punten liggen voor : Lokale en Regionale Besturen, Justitie, Cultuur, Administratie.
Vice-voorzitter, Igor Lensky, gaf in zijn interventie de praktijk over onderhandelingen in de Openbare Dienst in de nieuwe democratieën.
In werkgroepen werden de thema’s “Openbare Dienst garantie voor democratische en sociale staat gebaseerd op wetgeving” en “Nieuwe tewerkstellingsvormen” doorgenomen.
Dit seminarie, dat een eerste in zijn reeks was, van Eurofedop in Servië, kon op uitstekende organisatie rekenen van Njego_ Pote_ica van de administratie en justitie vakbond en de groep van plaatselijke vakbondsverantwoordelijken in Sombor, 180 km van Belgrado. Eurofedop zal deze leden op de eerstvolgende zittingen verwelkomen en hen in hun acties nationaal en bij de Raad van Europa bijstaan.

De nieuwe organisaties zijn: Civil Servants Federation of Serbia (SDSS), Jurisprudence Employees Federation of Serbia (JEFS), Autonomous Union of Employees in Cultural Institutions of Serbia (AUECIS).
bvc