Nieuwe voorzitter ACOM

Per 1 Juli heeft Dhr. Jan Kleian het voorzitterschap van ACOM, de CNV-bond van militairen, overgenomen van Wijnand van der Linden. Ondanks het feit dat ACOM in 2002 zijn 100e verjaardag vierde vindt deze bestuurswissel plaats in moeilijke tijden voor het defensie personeel in Nederland met nieuwe CAO onderhandelingen die voor 1 januari 2004 dienen te worden afgerond. Desalniettemin wensen we Dhr. Kleian veel succes in zijn nieuwe functie.
Eurofedop en in het bijzonder de beroepsraad Defensie wil Dhr van der Linden hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Onder zijn leiding speelde de ACOM een belangrijke en constructieve rol in de beroepsraad defensie.

Daarnaast organiseerden ACOM en Eurofedop samen een zeer succesvol seminar in mei 2002 onder de titel “Europese sociale dialoog en Europees veiligheid- en defensiebeleid”.
De internationale betrokkenheid van Wijnand van der Linden bleek nog maar eens uit zijn laatste werkbezoek aan de vakbond van kustwachtpersoneel op de Nederlandse Antillen en Suriname.

Zie ook www.acom-cnv.nl

Social Dialogue Liaison Forum
Brussels, 25 June 2003

Deze zitting was voorgezeten door de nieuwe verantwoordelijke voor sectoriële sociale dialoog, Jacky Morin, die wij hierbij ook hartelijk danken.
Ms. Odile Quintin, Director General of DG Employment and Social Affairs, sprak over “The mid term review of the European Social Agenda”. De uitbreidings- en immigratiepolitiek waren punten van discussie.
Alhoewel er een geringe verbetering vast te stellen valt bij de toetredingslanden, blijft de sociale dialoog en vooral de sectoriële dialoog weinig ontwikkeld. Deze landen zijn vragende partij. De Commissie zal hierop inspelen met een conferentie in januari 2004 in Slovenië, Ljubljana, waar de sociale partners nu al gevraagd worden om afgevaardigden uit te zoeken. Deze conferentie zal zich richten tot de 10 + 3.
In het kader van de pensioendiscussie en de demografie werd ook ingegaan op de immigratiepolitiek. Enerzijds moet men preventieve maatregelen nemen, maar als het moet gecoördineerd optreden met sancties.
Het ganse pakket van 57 aanbevelingen i.v.m. de tewerkstellingspolitiek zal door de speciale TaskForce besproken worden

. Een eerste verslag komt er november 2003.
Er was ook een voorstelling “Presentation of results/outcome of sector social dialogue” met o.a. “code of conduct, guidelines for European Hairdressers” van 26.06.01 en “accord europeén sur la formation professionnelle en agriculture”.
Deze en andere resultaten zullen later in een COM-document samengevat worden. Mr. Raumond-Pierre Bodin, Director of the Foundation for the improvement of living and working conditions, kwam het European monitoring centre on change voorstellen (EMCC) http://www.eurofound.ie/emcc/emcc.htm. Alhoewel de op het web geplaatste informatie spreekt voor 6 sectoren is hier zeker informatie belangrijk voor de sectoren Post en Telecom.
Nieuwe verantwoordelijke van de sectoren Telecom, Mevr. Maes, besloot de zitting met meer uitleg over de conferentie in Ljubljana.
Er werd ook medegedeeld dat er nieuwe regels zullen komen voor het verkrijgen van financieringen van EU projecten.


BVC

SZEF Congres
Boedapest, 16-17.05.2003


Van 16 tot 17 mei 2003 had in Boedapest het 3de Congres van de SZEF plaats. Voorzitter Endré Szabó, de stichter van deze Hongaarse conferentie kon bij de plechtige opening rekenen op de aanwezigheid van de eerste minister Péter Meggyesy samen met drie ministers betrokken bij de sociale dialoog bij de overheidsdiensten..
Bert van Caelenberg bedankte als Eurofedop-afgevaardigde voor de jaren goede samenwerking. Met de toetreding tot Europa komen ook een aantal hervormingen af op de openbare dienst. Voor Eurofedop ging de secretaris-generaal in op het thema sociale dialoog.
Deze sociale dialoog creëert een stabiele economie en een beter klimaat voor investeringen in mensen en diensten.
Het congres drong aan bij de politiek een nieuw akkoord (CAO) af te sluiten voor de ministeries.
In hun actieprogramma 2003-2007 lagen de thema’s: tewerkstelling, loonpolitiek, europees sociaal charta pensioensystemen en internationale relaties ter discussie.
Het congres besloot met de verkiezingen van het bestuur en herbevestigde Endré Szabó als voorzitter.
Ledenorganisaties SZEF
Verband der Ungarischen Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes (KSZSZ)
Union of Workers in Public Collections and Public Education (KKDSZ)
Union of Hungarian Public Employees and Civil Servants (MKKSZ)
Fedeartion of Art Unions (MSZSZ)
Democratic Union of the Workers in Public Health (EDDSZ)
bvc

FCG Congres
Wenen, 13.05.2003

Willy RussManfred Wiedner opnieuw gekozen als voorzitter van de Fraktion Christlicher Gewerkschafter in der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
Het 15de congres stond onder druk van de nationale vakbondsactualiteit in Oostenrijk. Meer dan 100.000 betogers kwamen in Wenen samen om te protesteren tegen de pensioenshervormingen van de regering.
Bij de openingstoespraken werd het woord genomen door Fritz Neugebauer als voorzitter van de FCG-fraktie binnen de ÖGB. Zijn toespraak was voor de pers een belangrijk element in de acties van die dag. Een groetwoord van secretaris-generaal Bert Van Caelenberg ging in op de hervormingen binnen de Post en Telecom sectoren. Hij wees op de verantwoordelijkheden van HRM, “doing more with less” zou wel eens kunnen resulteren in “doing everything with nothing”.
Op dit congres waren de aangesloten bonden uit de sectoren Post en Telecom van Eurofedop uitgenodigd en waren met sterke delegatie ter plaatse. Voor hen sprak Willi Russ het congres toe over sector gebonden materie.
In de rand van de zitting werden seminaries afgesproken voor collega’s uit Kroatië; DPV (Duitsland) zal in Duitsland en FCG (Oostenrijk) in Graz vormingscursussen organiseren.
bvc

17de Wereldconferentie Post- en Expresdiensten:
Topmanagers vergaderen in Rome
Rome, 13, 14, 15 mei 2003

Topmanagers van de Post- en Expresdiensten hebben in Rome vergaderd om van gedachte te wisselen over de toekomst van hun markten en te bespreken hoe ze hun klanten tevreden kunnen stellen.
De Europese markt is als gevolg van de liberalisering snel aan het veranderen. De groeiende concurrentie van de post- en expresnetwerken opent nieuwe markten, vormt nieuwe allianties en schept nieuwe kansen. Is dat allemaal goed voor de klant? Wat is de toegevoegde waarde? Welke toekomst heeft de sector? Wat zijn de bedreigingen, wat de kansen?
Onder de 240 deelnemers aan de Wereldconferentie van de Europese Post- en Expresdiensten bevonden zich 40 voorzitters en gedelegeerd bestuurders van de sector. Het kaliber en de diversiteit van de deelnemers (er waren meer dan 25 landen vertegenwoordigd), het “Triangle”-programma, gaven de afgevaardigden ongetwijfeld veel tijd om elkaar te ontmoeten.
Een aantal interessante toespraken waren:
- De toekomstige klant van de expresdiensten, door Uwe Doerken, president-directeur, DHL
- De toekomstige klant van de postdiensten, Michael Critelli, voorzitter & CEO, Pitney Bowes Inc.
- Beste praktijken in het postwezen door Alice Kijak, vice-voorzitster Gezamenlijke Diensten, Americas Readers Digest.
Meer doen met minder kan leiden tot alles doen met niets.
Op 14 mei tijdens de openingszitting vertolkte onze secretaris-generaal het standpunt van de vakbonden over de uitvoering van een echt human resources-beleid in veranderende omstandigheden. Hij deed dat op basis van de besprekingen van onze Beroepsraad Post en zijn tien jaren ervaring als vertegenwoordiger van de Europese Federatie van het Overheidspersoneel.
- Door hun bijzondere relatie met de werkgevers hebben de vakbonden een prominente rol gespeeld in de overgang van openbare postdiensten naar privé-postoperatoren en de mentaliteitswijziging die daaruit is voortgevloeid.
- Van belang met betrekking tot het personeel zijn communicatie, motivatie en knowhow. - Individuele betrokkenheid van het personeel is essentieel voor het welslagen van een operatie waarin de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat. Niet het organigram, maar de menselijke factor is beslissend voor de prestaties van een postdienst in een veranderende omgeving.
- Om een gunstig klimaat voor verandering te scheppen, is een dialoog tussen werknemers en werknemers van het grootste belang. De hoofdreden hiervoor is dat een groot deel van de veranderingen bij de uitvoering mislukt omdat de werknemers niet bij de planning betrokken werden. Het is mogelijk om verantwoordelijkheid te delen en de modaliteiten van de veranderingen te bespreken in een goed functionerende sociale dialoog die gebaseerd is op vertrouwen en erop gericht is de noden van het bedrijf met die van de werknemers te verzoenen.
Onze secretaris-generaal had in de marge van de Conferentie ook een ontmoeting met vertegenwoordigers van de UGL en besprak met hen de hervorming van de overheidsdiensten in Italië. Zie de website, Public Services Reforms Italy 25/3.
Interessante websites :
www.mailawards.org
www.triangle.eu.com/conferences/worldexpress2004/WME_Europe_Berlin2004.htm


CARTEL ALFA
Oprichting van een christelijke politiebond in Roemenië

Politieseminar op 22 februari 2003 in Boekarest: onder het voorzitterschap van staatssecretaris Abraham en de voorzitter van Cartel Alfa, Bogdan Iuliu Hossu, stelden de bovengenoemde vertegenwoordigers van de EPU onder grote mediabelangstelling hun activiteiten in het raam van de Europese politiebond voor en gaven ze inleiding op de organisatievormen en werkwijzen van diverse Europese politiebonden (voorbeelden: Hongarije, Kroatië, Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk). Aan het seminar namen in totaal zowat 30 personen van de op 7 september 2001 overeengekomen doelgroep deel. Na overleg tussen staatssecretaris Abraham en voorzitter Hossu wordt nu binnen Cartel Alfa formeel de “christelijke politiebond van Roemenië” opgericht.
Wenen, 24 februari 2003
Hermann Feiner

Verslag Plenaire zitting PostEurop
16-17 oktober 2002, Kreta (Griekenland)

Op uitnodiging van PostEurop heeft Eurofedop als waarnemer de plenaire zitting bijgewoond op 16 en 17 oktober 2002 in Griekenland.
Het algemeen thema was: "Verzekering van efficiënte en doeltreffende Europese postdiensten".
Meer dan 150 deelnemers uit 40 landen kwamen samen in Kreta. Als waarnemer waren er naast Eurofedop ook aanwezig: UPU, European Commission, CERP, EMOTA, IPC en CNED.
Voorzitter Jack Dempsey gaf de openingstoespraak en verwelkomde de afgevaardigden en Eurofedop-afgevaardigde, secretaris-generaal Bert Van Caelenberg.
Drie items werden respectievelijk gebracht door:
- HellenicPost : Over het vinden van een evenwicht tussen sociale en commerciële verplichtingen van de USP’s.
- PostDenmark : De strategische positionering van USP’s in het licht van de veranderingen die zich voordoen in de samenstelling van marktsegmenten.
- Europese Commissie : Met betrekking tot onderwerpen van standaardisering.
Deze items werden gevolgd door Vragen en Antwoorden met de spreker.
De namiddag was voorbehouden aan uiteenzettingen door projectleiders over de vooruitgang die geboekt werd in 2002 alsook perspectieven voor 2003.
De projecten waren :
- Task Force Dienstkwaliteit
- Project i.v.m. gebruikers
- Project Filatelie
- IT-Project
- Postacademisch Project
- Project Eindkosten
- CAPERS (Computer Aided Post for Eastern States = computer-ondersteunde postdiensten voor de landen van Oost-Europa)
- PIDSS (Postal IT Directions Strategy Study = studie over strategische oriënteringen in verband met de toepassing van IT in de postdiensten)
- Voorlegging van het verslag over de vooruitgang in 2002 alsook de perspectieven voor 2003, gericht aan het PostEurop-bestuur.

Tijdens “doorbraak-sessies” werden de thema's
- Routeplannen voor toetreding tot de Europese Unie
- Wegen naar privatisering
- EFQM (European Foundation for Quality Management = Europese Stichting voor Kwaliteitsvol Management) - Model van beste praktijken,
ingeleid en besproken met de deelnemers.
PostEurop bestaat 10 jaar. De eerste 5 jaar zijn groeijaren geweest. De laatste 5 jaren heeft men geconsolideerd en het secretariaat uitgebouwd met de meest moderne managementtechnieken. De thema gerichte aanpak heeft een aantal directe resultaten gegeven.
Het aansluiten van leden uit Centraal- en Oost-Europa heeft de organisatie een andere dimensie gegeven.
Positief is dat ook kleine landen als Denemarken, Luxemburg, België zich meer en meer profileren.

Bert Van Caelenberg
secretaris-generaal

Europees Parlement - Rechten van de Mens
“Sacharov-Prijs voor de Vrijheid van Denken"

Al 15 jaar wordt de Sacharov-prijs uitgereikt aan personen of organisaties die hun stempel hebben gedrukt op de strijd voor de mensenrechten in hun land.
Dit jaar heeft het Europees Parlement besloten de Sacharov-prijs toe te kennen aan een actievoerder voor de vrijheid op Cuba, Oswaldo José PAYA SARDINAS, de oprichter van de christelijke bevrijdingsbeweging.
Oswaldo José PAYA SARDINAS vertegenwoordigt op dit moment voor de Cubanen de hoop die Andreï Sacharov in de jaren 80 was voor talloze inwoners van de Sovjetunie .
Sinds zijn jeugd is hij onder druk gezet, vervolgd en veroordeeld vanwege zijn openlijk kritische standpunten over de officiële regeringspolitiek. Desondanks blijft hij zich inspannen voor de opbouw van zijn beweging. Hij pleit voor een nationale discussie om democratische veranderingen op Cuba door te voeren. Onvermoeibaar zet hij zich in voor een geweldloze totstandbrenging van een democratisch alternatief, op basis van een zo open mogelijke verbond van alle partijen.