50-jarig bestaan FCG
50 jaar Christelijk Syndicalisme in Oostenrijk
Wenen (Oostenrijk), 14.10.2001

Dhr Erwin Altenburger kondigde op het tweede na-oorlogse congres van de Algemene Oostenrijkse Vakbond (ÖGB) als vice-voorzitter van de ÖGB de oprichting van de FCG (Christelijke Fractie) aan in oktober 1951.
Op zondag 14 oktober 2001 werd in Wenen het 50-jarig bestaan gevierd en werd in aanwezigheid van talrijk opgekomen leden en buitenlandse gasten een oecumenische dienst gehouden. Verder waren er toespraken van ÖGB-voorzitter Fritz Verzetnitsch en de huidige voorzitter Fritz Neugebauer.
De pioniers werden extra in de kijker geplaatst en gaven graag nog eens een overzicht, vooral voor de jongeren in de zaal. Pioniers zoals Dr. Robert Lichal en Rudolf Sommer waren ook de medestichters van Eurofedop in 1966 te Wenen. Eurofedop feleciteerde bij monde van secretaris-generaal Bert Van Caelenberg en onderschreef de FCG-doelstellingen: voorrang aan de mens, solidariteit als levensprincipe, subsidiariteit als regelingsprincipe, nationale en wereldwijde welvaart via menselijke samenwerking.
De komende 50 jaren vragen onze inzet voor nieuwe waarden en gerechtigheid, iets waar de maatschappij niet meer bij stil staat.
Bert Van Caelenberg
secretaris-generaal EurofedopLiaison Forum
10 oktober 2001

Op uitnodiging van de Commissie had een informatievergadering plaats voor de sociale partners actief op sectorieel gebied. De discussie concentreerde zich op drie thema's:
1. Consultatie door de diensten van de Commissie financiële deelneming van arbeiders - SEC(2001)1308 van 26.07.2001. Een eerste consultatieronde loopt tot 30.10.2001. Dit onderwerp heeft directe impact op sectoren zoals Telecom en Post. Eurofedop zal dit ter sprake brengen op het paritair comité.
2. Gezondheid en veiligheid op de werkplaats: nieuwe ontwikkelingen en vooruitzichten. Hier bestaat nog geen basisdocument. De opmerkingen van de deelnemers werden door de Commissie gewaardeerd. Voor Eurofedop vroegen we meer aandacht voor stress en andere psychische aandoeningen veroorzaakt door de nieuwe werkomstandigheden (o.a. bij gevangenissen, ziekenhuizen, defensie)
3. Andere punten ter informatie.
- De Commissie gaf uitleg over de strategie en activiteiten op sociaal gebied in de kandidaatlanden. Bert Van Caelenberg kondigde het seminarie aan dat door EUROFEDOP-SLOVES-GÖD/FCG georganiseerd wordt op 21-22.11.2001 in Bratislava en nodigde een expert van de Commissie uit voor deze zitting.
- In samenwerking met het IAB te Genève gaat de Commissie op 30.11 en 01.12.2001 een conferentie organiseren voor de kandidaatlanden. Als eerste doelgroep zal men zich focussen op de marktsectoren.
Deze zitting bestond van de kant van de Commissie uit de bevoegde ambtenaren op sectoreel vlak. Het was ook een gelegenheid voor Eurofedop om informeel een stand van zaken voor de sectoren post, telecom, openbaar ambt op te maken.WVA-Congres kort verslag
Boekarest, 20-27.10.2001

Tijdens het WVA-Congres in Boekarest had een contact plaats met de regionale afgevaardigden van Infedop, Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa.
Dhr Guy Rasneur, voorzitter van Infedop, dankte de collega's voor hun inzet en activiteiten in de regio's en hun actieve medewerking op het Congres.
Dhr Bert Van Caelenberg, secretaris-generaal van Infedop, gaf informatie over de toekomstige activiteiten van Infedop o.a. het Congres op 18-23.03.2002 en de sectoriële zittingen in het IAB te ge Genève in 2002.
Voor verdere informatie over het WVA-Congres zie www.cmt-wcl.org


SOCIALE DIALOOG IN DE OPENBARE DIENST
Stand van zaken

Eurofedop is aanwezig in de comités van sectoriële dialoog voor Post en Telecom. In dit verband moet worden opgemerkt dat haar representativiteit verzekerd is via een akkoord met UNI-EUROPA.
Voor de andere openbare diensten bestaan er tot dusver geen comités van sectoriële dialoog.
Wij moeten ons inderdaad ervan bewust zijn dat de geviseerde openbare diensten (federale, regionale of aanverwante) activiteitsvelden vertegenwoordigen waarbij de nationale politieke overheden en hun voorrechten rechtstreeks betrokken zijn.
Het is dus noodzakelijk om in dit verband een pragmatische en realistische vakbondshouding aan te nemen. Een houding gericht op de invoering van informele instanties van sociale dialoog waar niettemin over gemeenschappelijke problemen kan worden gesproken en conclusies kunnen worden getrokken - met voldoende verplichting voor de verschillende nationale landen met betrekking tot hun openbaar ambt.
Het is de houding aangenomen door Eurofedop, alsook trouwens door het ESCOP (EVV) en meer recent door de tak "openbare diensten" van de CESI.
De gunstige evolutie van de "sociale dialoog", wat het principe ervan zelf betreft, brengt heel wat opschudding teweeg bij de vakbondsorganisaties die er wensen aan deel te nemen. In dit verband moet worden gewezen op de houding van het ESCOP (EVV), die meent als enige organisatie het geheel van het personeel van de openbare dienst, ongeacht de sector van activiteiten, te kunnen vertegenwoordigen.
Door deze houding aan te nemen, stelt het de representativiteitscriteria, die door de Commissie werden uitgewerkt (zie kader), in vraag.
Tot op heden, na verscheidene pogingen van toenadering die alle mislukten, is EUROFEDOP van mening dat het pluralisme dat door het ESCOP wordt ingeroepen, slechts een pluralisme is voor de schijn.
De bijeenkomsten,
- Lissabon, 11.05.2000, Secretaries of State, Portugees Voorzitterschap,
- Straatsburg, 08.11.2000, Directeurs-Generaal, Frans Voorzitterschap,
- Brussel, 14.11.2000, Trojka, Frans Voorzitterschap,
- Brussel, 27.04.2001, Trojka, Zweeds Voorzitterschap,
- Brugge, 28.11.2001, Trojka, Belgisch Voorzitterschap, (zie kader)
geven ons voldoende reden om aan te nemen dat de lijn die door de Directeurs-Generaal (met het akkoord van de verschillende Ministers) wordt gevolgd, die van het vakbondspluralisme is.
Hieruit vloeit voort dat de volgende contacten zouden moeten plaatsvinden in aanwezigheid van alle syndicale gesprekspartners ESCOP, EUROFEDOP en CESI (USSP), wat ook de visie is van het Spaans Voorzitterschap

Standpunt van het bestuur van EUROFEDOP
De gedragslijn die tot op heden gevolgd werd, wordt bevestigd; zij sluit echter niet uit dat in verband met sommige punten die op de agenda van de sociale dialoog worden ingeschreven, contacten plaatsvinden met het ESCOP of het EVV, opdat een samenwerkingsstrategie zou kunnen worden uitgewerkt
Fundering van de representativiteit: cf. de Commissie (Com/1998/322 def) met betrekking tot de instelling van comités van sectoriële dialoog.
De comités van sectoriële dialoog worden ingesteld in sectoren waar de sociale partners gezamenlijk een aanvraag doen om deel te nemen aan een sociale dialoog op Europees niveau; daarbij geldt eveneens dat deze organisaties, die de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen, aan de volgende criteria moeten beantwoorden:

Bert Van Caelenberg 1. zij moeten tot specifieke sectoren of categorieën behoren en op Europees niveau georganiseerd zijn;
2. zij moeten samengesteld zijn uit organisaties die zelf erkend worden als wezenlijk deel uitmakend van de structuren van sociaal partnerschap in de Lidstaten; zij moeten over de capaciteit beschikken om via onderhandelingen akkoorden af te sluiten en in meerdere Lidstaten representatief zijn;
3. zij moeten over adequate structuren beschikken die hen in staat stellen om op een efficiënte wijze deel te nemen aan het consultatieproces.

Bert Van Caelenberg, secretaris-generaal


Europa door, voor en met alle burgers

Het Belgisch Voorzitterschap is een nieuwe kans om de sociale dimensie van Europa te versterken en om het belang en de goede werking van de Europese openbare diensten te onderstrepen.
Daarom pleiten wij voor een Verklaring van Laken die voldoende ambitieus is met betrekking tot het Charter inzake Fundamentele rechten. Het moet afdwingbaar worden en liefst geïncorporeerd worden in de Europese basisteksten.
Daarom pleiten wij voor de radicale uitroeiing van alle vormen van armoede en sociale uitsluiting o.a. via de instelling van een armoedenorm
Daarom dringen wij aan op een grotere fiscale en sociale harmonisatie. De verschillen in regelgeving tussen de lidstaten op sociaal- en fiscaal vlak vormen immers steeds meer een onaanvaardbare concurrentiefactor.
Daarom pleiten wij voor een voorzichtige liberalisering van de post, met garanties voor de tewerkstelling en voor een dienstverlening van hoge kwaliteit voor iedereen.
Daarom vragen wij de Commissie om een kaderrichtlijn voor te stellen om de communautaire grondbeginselen te bepalen betreffende diensten van algemeen belang.
Daarom dringen wij er bij de Commissie op aan de inhoud van het concept universele dienstverlening voor de diensten van algemeen belang verder te ontwikkelen, mede rekening houdend met de technologische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de behoeften van de consument.
Daarom verzoeken wij de Commissie in follow-up van de Europese Raad van Nice «de koppeling tussen de wijze van financiering van diensten van algemeen economisch belang en de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de overheid nader te omschrijven ».
Daarom vragen wij dat een gecontroleerde openstelling van de markt voor diensten van algemeen belang vergezeld zou gaan van de nodige waarborgen inzake de kwaliteit van diensten en inzake milieu- en veiligheidseisen.
Dit is slechts een greep uit onze bekommernissen om Europa socialer te maken en een maximale dienstverlening te bieden aan de Europese burgers. Indien het Belgisch Voorzitterschap in deze dosisers de juiste richting inslaat, is er ongetwijfeld reden tot optimisme en tevredenheid. Want dan heeft het voorzitterschap duidelijk gemaakt dat de Europese Unie steeds meer een Europese Unie van, voor en door de mensen wordt.


 

 

  able>